Nalaganje nastavitev


Javni razpis za podelitev štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2012

Začetek: ponedeljek, 03. september 2012
Konec: petek, 05. oktober 2012

Društvo slovenskih skladateljev v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, Št. 87/01, 96/02), Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, Št. 42/04) in Pravilnikom o uporabi in razdelitvi finančnih sredstev za knjižnično nadomestilo Društva slovenskih skladateljev objavlja

Javni razpis za podelitev štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2012.


1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je podelitev štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2012. Knjižnično nadomestilo je oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah. Namen izvajanja knjižničnega nadomestila je vzpodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem interesu.
Do sredstev iz naslova knjižničnega nadomestila so upravičeni živeči avtorji kot fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma svoja dela objavljajo v glasbenih publikacijah in na nosilcih zvoka, ki so predmet izposoje v splošnih knjižnicah v Sloveniji. Predlog oziroma prošnjo mora kandidat strokovno utemeljiti v pisni obliki. Članstvo v Društvu slovenskih skladateljev (v nadaljevanju DSS) ni pogoj za pridobitev štipendij.

Razpis je namenjen skladateljem vseh glasbenih zvrsti.

Podeljene bodo naslednje štipendije:
A. Predvidoma dve štipendiji za umetniški razvoj (delovna ali izobraževalna ali potovalna štipendija);
B. Predvidoma štiri nagradne štipendije in sicer štipendija za vrhunske dosežke (Kozinova štipendija ipd.), štipendija za najboljšo skladbo na področju popularne glasbe (Slovenska popevka ipd.), štipendija za najboljšo skladbo na področju jazz glasbe (Jazzon ipd.) in štipendija za najboljši programski koncept dejavnosti DSS.

Kriterije za dodelitev štipendij določata Pravilnik o uporabi in razdelitvi finančnih sredstev za knjižnično nadomestilo DSS in Točkovnik DSS.
2. Razpisni roki
Razpis se začne 03.09. 2012 in zaključi 5. 10. 2012 ob 13. uri.

3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje besedilo razpisa, Pravilnik o uporabi in razdelitvi finančnih sredstev za knjižnično nadomestilo Društva slovenskih skladateljev in prijavni list.

4. Oddaja in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnem listu in mora vsebovati vse podatke in priloge, določene v razpisni dokumentaciji. Vlogo je treba oddati osebno ali s priporočeno pošiljko na naslov Društvo slovenskih skladateljev, Trg francoske revolucije 6, 1000 Ljubljana, najkasneje do 5. 10. 2012 do 13. ure v zapečateni kuverti in z izpisom na prednji strani:

NE ODPIRAJ - PRIJAVA ZA ŠTIPENDIJO IZ NASLOVA KNJIŽNIČNEGA NADOMESTILA. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedba vlagatelja in njegov naslov.

Za prepozno se šteje vloga, ki v prostore DSS ne prispe do 5. 10. 2012 do 13. ure. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh podatkov in prilog, navedenih v prijavnem listu. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako vloge, na katero se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Dodatne informacije je mogoče dobiti na DSS in na SIGIC – Slovenskem glasbenoinformacijskem centru,  in sicer od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Pristojna uslužbenca za dajanje informacij sta Tjaša Lenarčič (DSS) in Tanja Benedik (SIGIC). Smiselno enako velja tudi glede razpisne dokumentacije. Ta je na voljo na spletnih straneh www.dss.si in www.sigic.si.
5. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
O podelitvi štipendij bo odločala komisija za štipendije, ki bo kandidate obvestila o izbiri najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja vlog. Rok za pritožbo na sklep o izbiri je osem dni od dneva prejema obvestila o izbiri. O pritožbah bo v nadaljnjih 30 dneh odločal upravni odbor DSS. Odločitev upravnega odbora je dokončna. Sredstva za štipendije se bodo izbranim štipendistom razdelila po dokončnosti sklepa o izbiri


PRAVILNIK

PRIJAVNI LIST