Nalaganje nastavitev


Razpis za mesto glavnega urednika spletne revije o glasbi Odzven

Začetek: ponedeljek, 06. avgust 2012
Konec: ponedeljek, 20. avgust 2012

SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center objavlja razpis za mesto glavnega urednika spletne revije o glasbi Odzven (www.odzven.si).

Slovenski glasbenoinformacijski center – SIGIC objavlja razpis za mesto glavnega urednika spletne revije o glasbi Odzven
  


SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center objavlja razpis za mesto glavnega urednika spletne revije o glasbi Odzven (www.odzven.si).

Spletna revija o glasbi Odzven sooblikuje prostor, namenjen kakovostnemu in poglobljenemu informiranju o glasbi in glasbenem dogajanju tako na Slovenskem kot v mednarodnih okvirih ter vzpostavljanju misli in refleksije o njej. Temeljno poslanstvo revije je gojiti visoko kakovost jezikovnega izražanja in kulturo razmišljanja o glasbi kot umetnosti in družbenem pojavu, zadostiti glasbeno-muzikološkim in glasbeno-sociološkim strokovnim merilom ter zagotoviti zanimivo in aktualno branje. Zaradi navedenih zahtev so rubrike revije zastavljene tako, da lahko vanje umestimo tako različne glasbene žanre kot tudi zahtevnostne ravni in pristope glasbene publicistike.

Glavni urednik revije skrbi za uresničitev zasnove revije (več o vsebinski zasnovi revije gl. spodaj) in za njeno vsebino ter usklajuje delo uredniškega odbora. Skupaj z odgovorno urednico je soodgovoren za dosledno realizacijo vsebinskega in finančnega načrta.

Med obveznosti glavnega urednika spadajo sledeče dejavnost:
- načrtovanje objav
- vodenje in usklajevanje dela uredništva in sodelavcev
- naročanje prispevkov
- urejanje in objavljanje vsebin na spletni strani revije
- sodelovanje pri vsebinskem razvoju revije in njene spletne strani
- sodelovanje pri promociji revije
- vodenje uradne komunikacije revije preko družbenih omrežjih (facebook, twitter).

Iščemo sodelavca, ki:
- ima najmanj tri leta izkušenj iz glasbenonovinarskega in/ali glasbenouredniškega poklica
- je dober poznavalec tako aktualnega kot preteklega domačega in svetovnega glasbenega dogajanja, s poglobljenim poznavanjem enega ali več žanrov ter hkrati z dobrim pregledom nad glasbo vseh žanrov
- dobro pozna dosedanje delo Odzvena
- predloži vizijo in program dela v skladu s programsko zasnovo Odzvena
- ima izkazane organizacijske, vodstvene in komunikativne sposobnosti
- obvlada najmanj en svetovni jezik z obvezno angleščino
- obvlada delo z računalnikom (okolje Windows, MS Office)
- pozna problematiko spletnega medija in komuniciranja na svetovnem spletu
- ima prebivališče v RS
- je poslovno sposoben
- zelo dobro obvlada slovenski jezik
- ima praviloma visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri.

K prijavi priložite:
- prijavo (z osnovnimi podatki, vključno s kontakti: e-mail, telefon)
- kratek življenjepis s poudarkom na izkušnjah v glasbeni publicistiki/uredništvu (word, pdf)
- reference in izbrane primere dosedanjega dela (fotokopije listin, ki dokazujejo reference, spletne povezave, datoteke)
- kratkoročno in dolgoročno vizijo in program dela v skladu s programsko zasnovo spletne revije o glasbi Odzven.

Glavni urednik spletne revije za glasbo Odzven bo imenovan za dobo dveh let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Prijave pošljite v elektronski obliki (z elektronsko pošto s priponkami [pdf, word]) z zahtevanim potrdilom o prebranem sporočilu) na sigic@sigic.si ter po klasični pošti (lahko vključuje dodatno gradivo, kot so fotokopije, CD-ROM ali USB ključ) na naslov:

SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center
(razpis za gl. urednika Odzvena – NE ODPIRAJ)
Trg francoske revolucije 6
1000 LJUBLJANA

Rok oddaje prijav je 20. 8. 2012.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moškem slovničnem spolu, so rabljeni nevtralno in veljajo tako za moške kot za ženske.


DODATEK

Programska zasnova spletne revije o glasbi Odzven
Namen spletne revije o glasbi Odzven je sooblikovati prostor, namenjen kakovostnemu in poglobljenemu informiranju o glasbi in glasbenem dogajanju tako na Slovenskem kot v mednarodnih okvirih ter vzpostavljanju misli in refleksije o njej. Temeljno poslanstvo revije je gojiti visoko kakovost jezikovnega izražanja in kulturo razmišljanja o glasbi kot umetnosti in družbenem pojavu, zadostiti glasbeno-muzikološkim in glasbeno-sociološkim strokovnim merilom ter zagotoviti zanimivo in aktualno branje. Zaradi navedenih zahtev so rubrike revije zastavljene tako, da lahko vanje umestimo tako različne glasbene žanre kot tudi zahtevnostne ravni in pristope glasbene publicistike.
Odzven sestavlja pet osnovnih rubrik:
- »V žarišču«: glasbene novosti ter obravnava aktualnih tem iz Slovenije in sveta
- »Pogovor«: intervjuji z glasbeniki oziroma pogovori o glasbi
- »Mnenja«: mnenjski prispevki (kolumne)
- »Obzorja«: eseji o glasbi
- »Recenzije«: recenzije koncertov, plošč, glasbenih filmov, oddaj, knjig in drugih glasbenih publikacij.
Različne ravni in posebnosti publicističnih pristopov delajo revijo Odzven zanimivo za širši krog  bralcev oziroma obiskovalcev spletne strani. Večplastnost pristopov in zahtevnosti prispevkov uresničuje izobraževalno funkcijo Odzvena in se povezuje s pričakovanji tudi zahtevnejših bralcev. Osrednje mesto v reviji ima slovensko aktualno glasbeno dogajanje in delo domačih glasbenih strokovnjakov.
Vsebine prispevkov revije Odzven se dotikajo tem kar najširšega kroga glasbenih zvrsti in idiomov, vendar so bolj izpostavljene glasbene estetike in fenomeni, ki potrebujejo zaradi svoje pretežno netržne naravnanosti, zahtevnosti svojih izrazil ter glasbeno-sociološke aktualnosti in relevantnosti temeljitejši strokovni komentar in medijsko podporo. Tako so zvrsti klasične, sodobne umetniške glasbe, jazza in improvizirane glasbe ter nekatere zahtevnejše in izvirnejše glasbe žanrov popularne glasbe pogosteje izpostavljene zlasti v zahtevnejših rubrikah (v intervjujih, kolumnah in esejih), medtem ko v rubrikah »V žarišču« in »Recenzije« redno spremljamo najaktualnejše glasbeno dogajanje in založništvo na Slovenskem.
Revija Odzven odpira prostor, v katerega vabi pisce, ki s svojo strokovnostjo, etično držo in intelektualno širino dokazujejo, da se zavedajo pomena kakovostnega pisanja o glasbi, umetnosti in kulturi. Vsak pisec uživa svobodo izražanja v skladu z lastnimi življenjskimi in svetovnimi nazori, pri čemer je zavezan odgovornemu argumentiranju svojih misli in stališč.
Revija se prilagajanja mediju, preko katerega prihaja do svojega bralstva. Uredništvo tako poskuša osmišljeno vključevati v besedila čim več multimedijskih vsebin. Pri pisanju o glasbi so ustvarjalcem na voljo široke možnosti ilustriranja primerov s slikovnim, zvočnim in video gradivom, kar ti s pridom izkoriščajo.